ANADOLU ET PAZARI (Basri Kanat) TELEFON

Adres : Akbez-Fatih Mah. 1. Vakıf Sok. 11 Hassa, Hatay

Telefon : 0 (326) 7874375